Shanti Path

Aum Dyouho: Shanti – Rantariksha (Gun): Shanti
Pruthivee Shanti – Raapah: Shanti
Roshadhayah Shantihi
Vanaspatayah: Shantihi
Vishvedewaha Shanti: Brahma Shantihi
Sarva (Gun): Shanti
Shantirev Shantihi Sama Shanti-Redhi
Aum Shantihi: Shantihi: Shantihi: