Radhe Govind-ram

Radhe govind rama, Radhe govind rama
bolo mara harijan, Radhe govind rama

Pal-pal ayushya ochhun thay chhe,
Hari bhajava-no samo vahi jay chhe
Hari-bhajan vina nahi aram … bolo mara

Sara-nathara karmo karya
Ahankar-kotadi-man sarve bhariyan
Ahankar chhodi tame bhajo sitaram… bolo mara

Chare jug-man avatar dhariya
Laksha-choryashi-na fera fariya
Prabhu-bhajan vina nahi aram… bolo mara

Bhakti kari bhakto bhav tariya
Jag chhodi viththal-ne variya
Hari-sharan maa ena che dham… bolo mara