Nanavati re saajan behtu Mandave

Nanavati re saajan behtu Mandave
Lakho pati re sajan behtu Mandave

Jeva bhari shbha  na rajah ;Eva Bride name na dada (2); Lakho pati re sajan behtu Mandave

Nanavati re saajan behtu Mandave

Jevi fuladiya ni vadi, Evi Bride name ni Madi (2)

Lakho pati re sajan behtu Mandave ,Nanavati re saajan behtu Mandave

Jeva Velvet mayla;Taka , Eva Bride name na Kaka (2)

Lakho pati re sajan behtu Mandave

Nanavati re saajan behtu Mandave

Jeva leeluda vaan na amba Eva Bride name ;na mama (2)

Lakho pati re sajan behtu Mandave

Nanavati re saajan behtu Mandave
;

Jeva haar keraa  heera, Eva Bride name;na Veera (2)

Lakho pati re sajan behtu Mandave

Nanavati re saajan behtu Mandave

Jevi Fuladiya ni Veni ;Evi Bride name ni Behni (2)

Lakho pati re sajan behtu Mandave ma

Nanavati re saajan behtu Mandave