Jai Jai Jala Bapa

Jai Jai Jala bapa Tamari dhoon lagi
Virpur vara bapa , Tamari dhoon lagi
Lagi dhoon lagi, Tamari dhoon lagi

Rajbai na pyara, Tamari dhoon lagi
Pradhanji na atmaj, Tamari dhoon lagi
Virbai ma na swami, Tamari dhoon lagi.. Jai Jai Jala bapa

Pagdi vara bapa, Tamari dhoon lagi
Lakdi vara bapa, Tamari dhoon lagi
Mala vara bapa , Tamari dhoon lagi Jai Jai Jala bapa

Sukia na cho beli, Tamari dhoon lagi
Dukya na cho beli, Tamari dhoon lagi
Bhakto na rakhwavla , Tamari dhoon lagi Jai Jai Jala bapa

Sita Ram na vala, Tamari dhoon lagi
Raguvanshi na vala, Tamari dhoon lagi
Nove re knunda ma gorji , Tamari dhoon lagi Jai Jai Jala bapa