Anjali Geet

Hay Nath Jodi Hath Paye Premthi Sau Mangiye
Sharnu Male Sachu Tamaru A Radaythi Mangiye
Je Jiv Aviyo Aap Pase Charanma Apnavjo,
Parmatma A Atmane Shanti Saachi Aapjo.

Vadi Karmana Yoge Kari Je Kulma A Avtare,
Tyan Purna Prem O Prabhuji Aapni Bhakti Kare.
Lakh Chorasi Na Bandhanone Lakshma Lai Kapjo,
Parmatma A Atmane Shanti Saachi Aapjo

Susampati Suvichar Ne Satkarmano Dai Varso,
Janmojanam Satsangthi Kirtar Paar Utarjo.
Aa Lokne Parlokma Tav Prem Ragrag Vyapjo,
Parmatma A Atmane Shanti Saachi Aapjo.

Male Moksh Ke Sukh Swargnaaashaure Evi Nathi,
Dyo Deha Durlabh Manvino Bhajan Karva Bhavthi.
Sachu Batavi Roop Shree Ranchod Radaye Sthapjo,
Parmatma A Atmane Shanti Saachi Aapjo.