Ami Bhareli (Jalaram version)

Ami Bhareli najru rakho virpur vara bapa re
Dharshan apo dhukda kapo virpur vare bapa re
Ami bhareli…

Charankamal ma sish namavi vandan karu shri jalaram re
Daya karine bhakti deju virpur vara bapa re
Ami bhareli…

Hu dukhiyaro tare dware avi ubho shree jalaram re
Asish dejo urma lejo virpur vara bapa re
Ami bhareli…

Tare bharose jivan naiya haki rahyo shri jalaram re
Bani sukani par utttaro virpur vara bapa re
Ami bhareli…

Bhakto tamare kare vinanti sambhadjo shri jalaram re
Ur anganiye vas tamero virpur vara bapa re
Ami bhareli…